Podstawy wyceny wartości środków technicznych

Publikacja książkowa
Autor: Tadeusz Klimek
Wydawca: Wydawnictwo BOMIS Press
Poznań 2003
ISBN 83-916738-0-4
Wydanie I, 252 strony

Nakład wyczerpany. Książkę można wypożyczyć w Bibliotece Narodowej w Warszawie                      lub w Bibliotece Jagielońskiej w Krakowie

OSTATNIE EGZEMPLARZE AUTORSKIE PRZEKAZANE FUNDACJI BOMIS NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH.

KAŻDY EGZEMPLARZ OPATRZONY JEST AUTOGRAFEM AUTORA.

 

Pobierz formularz zamówienia

Zeszyty BOMIS-u. Przykłady wycen środków technicznych

Publikacja periodyczna, prezentująca przykładowe autentyczne raporty
z wycen, wraz ze wstępem metodologicznym i dokumentacją zdjęciową.

Nabywca Zeszytu otrzymuje egzemplarz oznaczony unikatowym numerem oraz własnym nazwiskiem.

Pobierz formularz zamówienia

Pobierz formularz zamówienia

Zeszyt I/2013

Opis metodologiczny
– Wycena hali tenisowej
– Wycena myjni bezdotykowej
– Wycena komory śrutowniczej

Megaukłady techniczne, czyli złożone z kilku środków technicznych obiekty, przysparzają wielu kłopotów w przypadku ich szacowania
z powodu m. in.:

 • wielkość zbioru i rodzaj przynależnych środków technicznych podlegających wycenie, 
 • różnice indywidualne, np. dat produkcji, stanu technicznego
  i sprawności środków składowych,
 • brak lub szczątkowy rynek wtórny,
 • przynależność do większego megaukładu lub konieczność wydzielenia części, np. budowli.

Zawarte w treści Zeszytu wyceny megaukłądów hali tenisowej, myjni bezdotykowej i komory śrutowniczej są przykładami sposobów rozwiązywania tych trudności. I tak np. hala tenisowa nie jest nieruchomością, megaukład wyposażenia technicznego myjni jest składową nieruchomości, a komora śrutownicza została zbudowana we wnętrzu hali produkcyjnej będącej nieruchomością.

Zeszyt II/2013

Opis metodologiczny
Inwentaryzacja i wycena wartości zestawu aparatury rentgenowskiej
Szacowanie stawki czynszu tytułem dzierżawy wyposażenia gabinetu dentystycznego [unit, zestaw autoklawu i lampa bakteriologiczna

Wycena wartości aparatury medycznej oraz szacowania stawki czynszu z tytułu dzierżawy na przykładzie aparatury medycznej bywa kłopotliwa z powodu m.in.:

 • indywidualnej konfiguracji sprzętu dotyczącego składowych środków technicznych, bowiem bardzo często aparatura medyczna jest de facto megaukładem,
 • braku właściwych oznaczeń, a nawet braku tabliczek z danymi identyfikacyjnymi,
 • braku lub istnienia szczątkowego rynek wtórnego,
 • braku możliwości przeprowadzenia testów sprzętu w warunkach roboczych i trudności przy ustaleniu liczby godzin pracy, rodzaju oprogramowania, itd.,
 • braku wymaganej przepisami prawa dokumentacji, co implikuje wcześniejsze zapoznanie się przez wyceniających z mającymi tu znaczenie ustawami i przepisami niższego rzędu,
 • konieczności zapoznania się ze znaczną liczbą załączników najczęściej w języku obcym.

W przypadku kalkulacji stawki czynszu z tytułu dzierżawy środków i/lub megaukładów technicznych kluczowym jest zastosowanie odpowiedniego rachunku typowego dla rynków finansowych co wymaga zapoznania się z zupełnie innymi metodami szacowania.

Zeszyt III/2013

Opis metodologiczny
– Wycena pięcioosiowego samochodu Terberg
– Wycena żurawia samochodowego Liebherr
– Wycena mieszalnika betonu z pompą, zabudowanego na podwoziu samochodu
– Wycena koparki samochodowej
– Przypadek specjalny BMW X3

Szacowanie pojazdów, których wartości średnie nie są notowane
w profesjonalnych bazach Infoekspert i Eurotax to treść tego zeszytu.  Wprowadzono tu podział na:
– pojazdy specjalne, czyli pojazdy zaprojektowane i skonstruowane dla celów specjalnych, np.: pojazdy komunalne, pojazdy straży pożarnej, pojazdy ratownictwa technicznego i drogowego, pojazdy kempingowe, pojazdy opancerzone do przewozu wartości pieniężnych (bankowozy), ambulanse, karawany, przyczepy kempingowe, żurawie samochodowe i inne;
– pojazdy specjalizowane to pojazdy typowe, ale przeznaczone do przewozu specjalnych ładunków, np.: do przewozu ładunków
w obniżonych temperaturach, samochodów, zwierząt, tafli szkła
i innych;
– pojazdy nietypowe i inne rzadkie to m. in.: samochody sportowe, samochody plażowe (buggy), repliki pojazdów i pojazdy skonstruowane do samodzielnego montażu poza wytwórnią.

Zeszyt IV/2014

Opis metodologiczny
– Wycena koparko – ładowarki JCB 3CX Sitemaster;
– Wycena koparko – ładowarki Case 695SR;
– Wycena koparko – ładowarki CAT 428C;
– Wycena koparko – ładowarki New Holland B110 4PS;
– Wyceny mini koparko – ładowarki JCB Mini CX

Koparko – ładowarki to najczęściej wyceniane maszyny budowlane. W Zeszycie prezentujemy zróżnicowane cele wyceny: szacowanie wartości na okoliczność kradzieży maszyny [szacowanie wartości odtworzenia], negocjacji cenowych, rozbieżności numeru seryjnego maszyny z Deklaracją Zgodności WE,  likwidacji zdekompletowanej maszyny. Wszystkie przykłady wzbogacone są dokumentacją zdjęciową.

Zeszyt V/2014

Opis metodologiczny
– Opinia o hipotetycznej wartości węzła betoniarskiego przy założeniu jego przeniesienia
– Wycena wartości rynkowej trójkomorowej suszarni do drewna przy założeniu kontynuacji działania w miejscu zabudowy
– Wyceny suwnic

Pokłosie I Zjazdu Rzeczoznawców i Sympatyków BOMIS® -u, który odbył się 5 kwietnia 2014 r. W odpowiedzi na oczekiwania uczestników publikujemy wyceny o większej złożoności przedmiotu oszacowania, szacowano różne rodzaje wartości i to
z zastosowaniem bardziej wyrafinowanych niż typowe metod, jeśli idzie o warsztat wyceniającego.

Zeszyt VI/2015

Zamieszczone w tym Zeszycie raporty dotyczą relatywnie złożonych przedmiotów oszacowania, pokazują różne sposoby przedstawienia wyników uzyskanych w rezultacie aplikacji metod, które nie wszyscy znają w takich wariantach użycia. Wycena wartość godziwej w podejściu kosztowym i metodą analizy kosztów wytworzenia zmodernizowanej lokomotywy i ich deprecjacji; zastosowanie podejścia kosztowego, a wobec braku informacji o koszcie zastąpienia przeindeksowaniem wartości początkowej lokomotywy i oszacowanie skumulowanego ubytku wartości; wycena hipotetycznej wartości rynkowej wobec  braku roku produkcji.

Zeszyt VII/2015

Zeszyt zawiera wyjątkowo jedną opinię wykonaną na potrzeby sądu. Mimo to, obszerny materiał tu zgromadzony jest cennym źródłem wiedzy o sposobie identyfikacji maszyny, udowodnienia mistyfikacji związanej z tabliczką znamionową, zmierzenia się z szeregiem analiz niezbędnych do oszacowania hipotetycznej wartości wytaczarki w podejściu porównawczym metodą analizy cen ofertowych na rynku wtórnym sprzed 15 lat.

Zeszyt VIII/2015

Zeszyt zawiera treść wykładu wygłoszonego przez doktora Tadeusza Klimka podczas I Zjazdu Rzeczoznawców i Sympatyków BOMIS-u: Wstępnie wybrany zbiór kryteriów i warunków ograniczających jako podstawy decyzji o remontach i naprawach maszyn .Opracowanie może być pomocny przy podejmowaniu decyzji o naprawach i odbudowach obiektów przez osoby zarządzające majątkiem.

Zeszyt IX/2016

Zeszyt obejmuje cztery opracowania, w tym trzy oszacowania wartości i jedną opinię na temat wartości wykonaną na zlecenie sądu. Dwa pierwsze oszacowania dotyczą opinii o hipotetycznej wartości środków technicznych (wycinarki Byvention i maszyny drukującej, wielkoformatowej Zünd), które zgodnie ze zleceniem sądu były przeprowadzone na datę wcześniejszą w stosunku do dat sporządzenia opinii.

Trzecie oszacowanie dotyczy skradzionego klimatyzatora
i w zasadzie sprowadza się do określenia utraty wartości spowodowanej tą kradzieżą. Czwarte opracowanie jest opinią wykonaną na zlecenie sądu, który pyta o faktyczną wartość wagopakowaczki ponieważ w aktach sprawy znalazło się 5 różnych wycen tego samego środka technicznego.

Niektóre opinie zostały przedstawione na II Zjeździe Rzeczoznawców i Sympatyków BOMIS®-u.

Zeszyt X/2016

Treść dziesiątego Zeszytu obejmuje dwa opracowania, z których żadne nie jest wyceną wartości, ale oba dotyczą szczegółów stanu technicznego. Prawidłowe rozpoznanie stanu technicznego zawsze jest warunkiem koniecznym poprawnie przeprowadzonego oszacowania wartości, a w szczególnych przypadkach może ono poprzedzać samą wycenę lub być jedynym przedmiotem zlecenia skierowanego do rzeczoznawcy, np. przez klienta prywatnego, sąd, prokuraturę lub firmę finansującą.

Pierwsze opracowanie dotyczy opinii w sprawie stanu technicznego maszyny do zgrzewania koszy ze stali zbrojeniowej i powstało w rezultacie decyzji o wycofaniu się zleceniodawcy
z transakcji zakupu ponieważ dostarczony przedmiot transakcji nie odpowiadał zawartej umowie.

Druga opinia, a właściwie trzy opinie (opinia wstępna, opinia uzupełniająca i opinia końcowa) wiąże się literalnie ze stanem technicznym podnośnika koszowego, który uległ uszkodzeniu awaryjnemu, w wyniku czego obrażenia odnieśli ludzie.

Zeszyt XI/2016

Treść jedenastego Zeszytu Rzeczoznawców BOMIS®-u obejmuje 5 opracowań,z których 3 są oszacowaniami wartości (wycena quada, jarzm strzemion górniczych i transformatorów), a dwa dotyczą opinii głównie związanych ze stanem technicznym (ramię Atlasa – warianty naprawy i suszarnia do zbóż – okoliczności i skutki pożaru).
Wycena nowego quada z wyposażeniem jest głównie uwarunkowana przepisami prawa, które często poddawane są próbie obejścia. I tak, w rozpatrywanym przypadku, wbrew odpowiednim przepisom quad został zarejestrowany jako ciągnik rolniczy.

W przypadku jarzm strzemion obudów górniczych ich wycena została poprzedzona opinią wstępną w sprawie alternatywnych warunków przeprowadzenia wyceny, a następnie przedstawiono możliwe warianty wyceny w zależności od tych warunków. Zleceniodawca wybrał jeden z wariantów i jarzma zostały oszacowane. Komornik który zajął jarzma pominął całkowicie ich wieloskładnikową dokumentację warunkującą zgodne z prawem zastosowanie jarzm.

Oszacowanie transformatorów w trybie opinii o wartości rynkowej zostało  przeprowadzone w dwóch wariantach co wynikało, z ich nieznanego w dniu wyceny, stanu technicznego. Jak się okazało później, potencjalni zainteresowani kupnem transformatorów sami dokonali pomiarów, m.in. rezystancji izolacji uzwojeń.

Opinia w sprawie zakresu uszkodzeń i warunków naprawy ramienia koparki Atlas miała się stać podstawą przyszłej weryfikacji sposobu
i jakości naprawy maszyny. Oszacowanie wartości maszyny po naprawie w sposób oczywisty zależy od wyników takiej weryfikacji.

W opinii na temat okoliczności i skutków pożaru zleceniodawca zgłosił potrzebę oceny tego czy nie doszło do uchybień działań użytkowników w stosunku do regulacji prawnych.

Niektóre z zawartych w tym Zeszycie opracowań były przedstawiane na III Zjeździe Rzeczoznawców i Sympatyków Bomis®-u.

Zeszyt XII/2017

Treść XII Zeszytu BOMIS –u obejmuje wyjątkowo tylko jedną opinię, sporządzoną na zlecenie sądu i nie zawiera oszacowania wartości, ale za to jest wielowątkowa. Ze względu na to, że opinia dotyczy megaukładu wycinarki laserowej zawierającej trzy środki techniczne oraz z powodu szesnastu pytań sądu rozmaitej natury przytoczony materiał może być interesujący dla dociekliwego rzeczoznawcy.

Z treści pytań wynikały trudności sądu w rozpoznaniu sprawy, która dotyczyła zarówno zagadnień niesprawności maszyn wynikłych ze zużycia niektórych zespołów, jak i kwestii przyczyn wadliwego ich działania ujawniających się tylko w przypadku wycinania blach
o pewnym zakresie grubości. Dodatkowej trudności nastręczał fakt, iż maszyny były zdemontowane i częściowo rozłożone,
a sąd życzył sobie m.in. opinii na datę około dwa lata wcześniejszą niż dzień, w którym można było przeprowadzić oględziny. Powyższy stan faktyczny skutkował koniecznością przekazania wielu informacji elementarnych i przeprowadzenia kilku działań szczegółowych,
z zamiarem uczynienia treści opinii pomocną na potrzeby rozpoznania przez sąd aspektów technicznych mających zasadnicze znaczenie dla rozpatrywanej sprawy.

Zeszyt XIII/2017

Treść XIII Zeszytu zawiera dwie opinie wykonane na potrzeby firm ubezpieczeniowych. Obie są dość złożone i mimo tego, że dotyczą całkowicie różnych obiektów (agregat pompy głębinowej i megaukład linii do recyklingu opon
z wykorzystaniem tzw. „technologii innowacyjnej”) to mają co najmniej dwie cechy wspólne. Po pierwsze w obu przypadkach wystąpiła konieczność bardzo szczegółowej analizy dokumentów, które i tak nie zawierały wystarczających informacji, a po drugie mimo brakujących danych dało się sformułować kompletne opinie.

Zeszyt XIV/2018

Treść czternastego Zeszytu BOMIS –u  zawiera oszacowanie hipotetycznej wartości megaukładu wyposażenia wytwórni mas bitumicznych oraz dokumentu będącego kadłubkiem wyceny, zawierającym treści nie tylko niezgodne ze Standardem Bomisu, ale i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem.

Materiały, które są treścią tego Zeszytu zawierają wskazania na dodatkowe aspekty szacowania megaukładu uwzględniające zarówno niedookreślenie stanu megaukładu (stąd dwa warianty oszacowania) jak i aspekty prawne mające znaczenie dla wartości (pozwolenia, certyfikaty, dopuszczenia).

Zeszyt XV/2019

Tematem treści Zeszytu Rzeczoznawców BOMISu jest wycena wartości maszyn i urządzeń z innowacyjnych oraz wyprodukowanych w bardzo małej liczbie tj. kilku sztuk w skali Europy. Tego typu środki techniczne bardzo często finansowane lub dofinansowane są ze środków funduszy Unijnych bądź innego typu dotacji.

Wycena wartości w tym przypadku może być kłopotliwa z kilku powodów:

 • brak lub szczątkowy rynek wtórny;
 • w związku z innowacyjnym rozwiązaniem, czasami nawet opatentowanym, brak rynku pierwotnego w postaci innych firm konkurencyjnych;
 • wartość określana na dany miesiąc, rok w przeszłości, konieczność pozyskania archiwalnych danych rynkowych;
 • brak możliwości przeprowadzenia testów sprzętu w warunkach roboczych;
 • konieczność zapoznania się ze specyfikacją środka technicznego w języku obcym;
 • indywidualna produkcja maszyny lub urządzenia.